Kursplan för kalenderåret 2006
ASTROFYSIKFMF111
Astrophysics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Ragnar Bengtsson, ragnar.bengtsson@matfys.lth.se och Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kvantmekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges under vårterminen vartannat år (2006, 2008 etc.) i samarbete med institutionen för astronomi. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/astrofysik.html.

Mål
Att ge teknologen en god förståelse av de processer som inträffade strax efter "The Big Bang", som idag pågår i stjärnors inre och som sker i samband med supernovaexplosioner, samt sambandet mellan dessa processer och bildandet av de grundämnen som bygger upp det universum vi känner.

Innehåll
Grundläggande begrepp inom astronomi, partikel- och kärnfysik. Universums tidiga utveckling (Big Bang, inflationsfasen, bildandet av galaxer och stjärnor). Bildandet av de lätta grundämnena. Termonukleära processer. Stjärnutveckling. Förbränningsprocesser i normala stjärnor. Bildandet av tyngre grundämnen. r- s- och rp-processerna. Supernovaexplosioner.

Litteratur
Material som delas ut i anslutning till föreläsningarna.