Kursplan för kalenderåret 2006
RELATIVITETSTEORIFMF061
Theory of Relativity

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: E2, F2, Pi2. Kursansvarig: Professor Thomas Guhr, thomas.guhr@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande matematik och mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/relativitetsteori.html.

Mål
Syftet med kursen är att ge en introduktion till relativitetsteorin och dess begreppsvärld. Grundläggande begrepp som tid och rum behandlas och vi anlägger ett geometriskt synsätt i den fyrdimensionella rum-tiden. Lorentztransformationen används för att ge invarianter en central roll. Kinematik och dynamik för partiklar tillämpas inom atom-, kärn- och partikelfysik och dessutom behandlas några elektromagnetiska fenomen.

Kursen skall ge möjlighet till reflektion över relativitetsteorins fascinerande fenomenvärld. Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten skall uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna förklara grundläggande begrepp och kunna göra beräkningar i enkla tillämpningar samt ha utvecklat sin förmåga att analysera relativitetsteoretiska problemställningar med matematiska metoder.

Attitydmål
Kursen strävar efter att studenten skall känna stimulans och inspiration, bl. a. genom att kursen knyter an både till grundläggande filosofiska frågeställningar och fysikaliskt/tekniska tillämpningar.

Innehåll
Begreppen tid och rum. Mätning av tidsintervall och längder. Lorentztransformationen. Invarianter. Konserveringslagar som konsekvens av invarianter. Tillämpningar inom bl.a. atom-, kärn- och partikelfysik.

Litteratur
Kompendium.