Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKT - MATERIALTEKNIKFKM065
Project - Materials Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Christer Persson, Materialteknik. Förkunskapskrav: FKM015 Konstruktionsmaterial samt minst en fördjupningskurs inom ämnesområdet. Prestationsbedömning: Rapport och muntlig föredragning. Hemsida: http://www.material.lth.se/.

Mål
Att ge fördjupad kunskap inom ett specialområde.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.