Kursplan för kalenderåret 2006
FYSIK – VÅGOR OCH VÅGUTBREDNINGFAF231
Physics – Waves and Wave Propagation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Stefan Kröll, Stefan.Kroll@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs godkända redovisningar från besök vid forskningsavdelningarna, godkända laborationer, godkända inlämningsuppgifter och godkänd muntlig redovisning av utvalda övningsuppgifter. Inlämningsuppgifter betygsätts genom att en miniminivå på vardera momentet specificeras för varje betygssteg. För att erhålla ett visst betyg måste motsvarande miniminivå uppfyllts på samtliga moment. Hemsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/.

Mål
Kursen behandlar vågor och vågors rörelse i tid och rum. Vi kan dagligen iaktta mekaniska vågor och vågrörelser runt omkring oss. Det gör det lättare att förstå och tolka den matematiska beskrivningen av vågfenomen oavsett om det är havsvågor, seismiska, akustiska eller elektromagnetiska vågor. Vågor och vågutbredning har stor inverkan på våra liv även när vi inte kan se vågorna. Elektromagnetiska vågor och deras utbredning är ett utomordentligt centralt begrepp inom dagens teknologi och vågbegreppet är också centralt för den kvantmekaniska beskrivningen av mikrokosmos. Kursen ger därmed en grund för att förstå både teknologi omkring oss och den moderna fysiken. Därmed är den ett första steg på vägen till att förstå morgondagens teknologi.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna ha tillägnat sig förmåga att

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna ha tillägnat sig

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna i viss utsträckning ha tillägnat sig

Innehåll
Vågor och vågutbredning med exempel från framför allt utbredning av ljud och ljus. Centrala moment i kursen är bland annat harmonisk svängning, interferens, elektromagnetiska vågor, Huygens princip, avbildning med linser och diffraktion (böjning). Kursen innehåller inlämningsuppgifter inom området vågor och vågutbredning.

Litteratur
Jönsson, G och Nilsson, E: Våglära och optik, Teach Support. Laborationshandledning.