Kursplan för kalenderåret 2006
FYSIK – ELEKTRICITETSLÄRA, GASER OCH VÄTSKORFAF121
Physics: Electricity – Fluids

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Lars Engström (lars.engstrom@fysik.lth.se), Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg fordras godkänd tentamen och godkänd laborationskurs. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/B1Fysik.

Mål
Kursen skall ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, elektricitetslära, termodynamik och statistisk fysik. Kursen skall träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt, öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning. Kursen introducerar programpaketet Matlab som hjälpmedel för dataanalys och presentation samt för beräkningar.

Innehåll
Repetition och fördjupning av grundläggande fysik. Hantering, analys och presentation av mätdata. Elektricitet och magnetism: Elektrostatik, elektriska och magnetiska fält. Potential, elektromagnetisk induktion, lik- och växelströmskretsar, trefas växelström. Elektriska mätinstrument. Gasers och vätskors fysik: Tryck, strömning, ideala och reala gaser, fasövergångar och kinetisk gasteori. Termodynamikens huvudsatser, värme- och köldmaskiner. Temperaturstrålning. Värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning.

Litteratur
Reistad, N. Inledande fysik.Lund 2005
Laborationsinstruktioner för BI, Fysiska institutionen, Lund 2006
Reistad N. Börja med MatLab, Lund 2006