Kursplan för kalenderåret 2006
PROGRAMVARUTESTNINGETS200
Software Testing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, I4XIS. Kursansvarig: Universitetslektor Thomas Thelin, thomas.thelin@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: Någon av ETS140 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling eller ETS160 Metodik för programvaruutveckling eller ETS032 Programvaruutveckling för stora system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänt projekt. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Obligatoriska moment: projekt, övningar, presentationer, rapporter. Hemsida: http://serg.telecom.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen syftar till att ge en förståelse för de vanligast förekommande teknikerna för programvarutestning. Begrepp och grundläggande principer skall vara kända för studenten, liksom testningens plats i programvaruutveckling som helhet. Studenten skall känna till verifieringens relation till kraven på ett programvarusystems funktionalitet och kvalitet.

Färdighetsmål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna testa ett programvarusystem utifrån en vald verifieringsstrategi. Vidare skall studenten kunna tillämpa ett systematiskt felsökningsarbete. Studenten skall också fördjupa sig i ett eget valt område och visa på teoretiskt djup inom det. Ett antal aktuella forskningsartiklar belyser forskningsfronten inom ämnet.

Attitydmål
Studenten skall förstå komplexiteten i uppgiften att testa ett programvarusystem och vara medveten om kostnader och effekter av olika testningsinsatser under en produkts utvecklingscykel.

Innehåll

Litteratur
Burnstein, I: Practical Software Testing - a process orientied approach. Springer-Verlag, ISBN 0-387-95131-8.
Kompendium och artiklar som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Programvarutestning.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.