Kursplan för kalenderåret 2006
AVANCERAD TELEKOMMUNIKATIONETS190
Advanced Telecommunication

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D3, E3. Kursansvarig: Professor Ulf Körner, ulf.korner@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Rekommenderade förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), godkänd projektuppgift och rapport. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge en djup förståelse för, och gedigna kunskaper om, konstruktion av morgondagens avancerade system för informationsöverföring. Speciellt skall studenterna ges goda kunskaper om trådlös kommunikation (eng: mobile communications). Studenterna skall vidare ges kunskaper om hur tjänster implementeras i mobila terminaler

Innehåll
Kursen är uppbyggd av tre moduler: a) 2:a och 3:e generations mobila system, trådlösa lokala nät så kallade WLAN, samt en kort orientering om mobila system bortom 3G. b) Projekt rörande framtida mobila system. c) Handledda fördjupningsstudier avseende något av områdena inom modul a).

Litteratur
Mobile Communications av Jochen Schiller samt artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Avancerad telekommunikation.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0206. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Implementering av tjänster i mobila terminaler.

Kod: 0306. Benämning: Fördjupningsstudier.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd rapport. Delmomentet omfattar: Rapport om område inom modul a).