Kursplan för kalenderåret 2006
DATAKOMMUNIKATIONETS150
Data Communication

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Professor Johan M Karlsson, johan_m.karlsson@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: ETS130 Kommunikationssystem. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgift och skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Studenterna skall ges fördjupade kunskaper i datakommunikation, dels gällande Internet men även för andra typer av datanät. Vidare skall studenterna ges baskunskaper om trådlös kommunikation, gällande både olika generationer av mobiltelefonsystem och trådlösa datanät av olika slag. Studenterna skall även ha kunskap om vad som krävs för att olika nät skall kunna samverka.

Färdighetsmål
Studenterna skall kunna redogöra för uppbyggnaden hos olika nät och funktionen hos de protokoll som i sammanhanget är relevanta.

Attitydmål
Studenterna skall ha fått en insikt i hur olika typer av data- och telenät samverkar för att dataöverföring mellan två terminaler skall kunna genomföras oberoende av var terminalerna finns placerade.

Innehåll
Kursen ger en fördjupning till den översikt som gavs i ETS130. Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer samt ett större projektarbete. Följande ämnen kommer att behandlas i kursen:

Laborationer
Kursen innehåller flera laborationer där studenterna genom praktiskt arbete får använda de teoretiska kunskaper de fått på föreläsningar och övningar.

Projekt
Kursen innehåller ett projekt. Prestationsbedömningen på denna del är Godkänd/Underkänd.

Litteratur
Forouzan, B A: Data Communications and Networking.
Artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Datakommunikation.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.

Kod: 0304. Benämning: Laboration.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer.