Kursplan för kalenderåret 2006
ANALOG IC-KONSTRUKTIONETI063
Analogue IC-design

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4. Kursansvarig: Univ.lektor Henrik Sjöland, Henrik.Sjoland@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS020 Analog elektronik. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig. Slutbetyg erhålls då tentamen och laborationer är godkända. Övrigt: Kursen ges på engelska. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/ICkonst/kurs.html.

Mål
Syftet är att eleverna skall förstå vilka möjligheter och begräsningar som finns vid implementering av analoga funktioner på kisel. I synnerhet är det viktigt att kunna använda sig av den billiga CMOS-teknologin, som är den ledande för implementering av digitala kretsar. En stor utmaning är att kunna konstruera även analoga CMOS-kretsar med tillräckligt höga prestanda, trots en del nackdelar som CMOS-teknologin uppvisar gentemot den bipolära teknologin (t.ex. högre brus och mindre förstärkning). Speciellt inom mobiltelefonin finns det ett enormt intresse av att kunna tillverka både mottagar- och sändarkedjan i en "standard digital" CMOS-process. Eleverna skall efter genomgången kurs kunna dimensionera viktiga analoga byggblock utifrån givna specifikationer.

Innehåll
De viktigaste momenten i kursen är

Litteratur
Gray, Hurst, Lewis & Meyer, "Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Fourth Edition", Wiley 2001