Kursplan för kalenderåret 2006
ANTENNTEKNIKETE100
Antenna Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3, F3, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsdel krävs. Skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/antennteknik.

Mål
Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Antennparametrar, fundamentala samband, strålningsintegraler. Rundstrålande och direktiva antenner. Resonanta och icke-resonanta antennelement. Olika antenntyper såsom: trådantenner, mikrostripantenner, aperturantenner, gruppantenner inklusive diagramsyntes och reflektorantenner samt mätteknik.

En laborationsdel inom vilken en patchantenn dimensioneras, tillverkas och mäts upp.

Litteratur
Kraus J D: Antennas For All Applications, tredje upplagan.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Antennteori.

Kod: 0204. Benämning: Laborationsdel.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsdel. Delmomentet omfattar: Laborationer.