Kursplan för kalenderåret 2006
ANALOG ELEKTRONIKESS020
Analogue Circuits

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E2. Valfri för: D3, N3. Kursansvarig: Univ.adj. Bertil Larsson, Bertil.Larsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: ETI190/ESS010 Elektronik. Prestationsbedömning: Laborationer, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen (5 tim). Slutbetyg erhålls då tentamen, laborationer och inlämningsuppgifter är godkända. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen får inte läsas av den som påbörjat ETI240 Elektronik, system och signaler.

Mål
Förstärkare används inom många områden inom elektroniken t.ex. i mobiltelefoner, signalkonditionering i mätsammanhang inom industri och medicin samt i dator- och mediabranschen. Kursen ger en systematisk metod att med minimalt arbete konstruera en optimal förstärkare utifrån en given specifikation.

Relation till andra kurser inom elektrospåret
Kursen berör återkoppling som används i bland annat reglerteknik, radiokurser och IC-konstruktion. Strukturerad konstruktion kan användas i alla sammanhang t.ex. för stora system, i programmering etc. Kursen behandlar även transistorer, som senare används i fortsättningskurser inom radio och IC-konstruktionskurserna.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Översikt av ideala återkopplade förstärkare med nullorn som idealt förstärkande element. Analys av återkoppling av icke ideala förstärkande element t.ex. transistorer. Superposition- och asymptotic gain-modellerna för återkoppling samt känslighetsanalys. Bandbreddsuppskattning, stabilitetskriterier och frekvenskompensering samt översiktligt om brus på såväl komponent som systemnivå. Inställning av vilopunkt. I kursen ingår (för E) en del av den analysuppgift som finns beskriven i ESS081 Ingenjörsmässig analys.

Litteratur
Gray, Hurst, Lewis och Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Wiley ISBN 0-471-32168-0
alt.
Verhoeven C et.al.: Structured Electronic Design ISBN 1-4020-7590-1
samt
Agnvall m fl: Övningar och laborationer 2006
Tillman m.fl: Föreläsningsanteckningar 2006