Kursplan för kalenderåret 2006
ELEKTRONIK, SYSTEM OCH SIGNALERESS000
Electronics, Systems and Signals

Kursansvarig: Univ.adj. Bertil Larsson, Elektrovetenskap. Hemsida: http://www.es.lth.se.

Mål
Ansvariga för de obligatoriska kurserna i elektronik från årskurs E1 till E3 har utarbetat ett gemensamt kursblock där kopplingen mellan ämnena framgår tydligt. Den analysuppgift som sträcker sig över tiden E1 till E3 bidrar till att motivera studierna och sätta ämnena i ett tekniskt sammanhang. De ingående kurserna är:

ESS010 Elektronik
ESS020 Analog elektronik
ESS030 Komponentfysik
ESS040 Digital signalbehandling
ESS050 Elektromagnetisk fältteori
ESS060 Elenergiteknik
ESS070 Mätteknik
ESS081 Ingenjörsmässig analys

Kunskapsmål
Efter att ha läst samtliga kurser inom blocket skall studenten:

Färdighetsmål
Efter att ha läst samtliga kurser inom blocket skall studenten:

Attitydmål
Efter att ha läst samtliga kurser inom blocket skall studenten:

Innehåll
Pedagogisk ide (Övergripande mål för Elektronik, system och signaler)
Inom Elektronik, system och signaler har flera ämnen sammanfogats till en kurskedja för att framhäva att ämnena inte är separata enheter utan har en gemensam bas. Elektrotekniska system kan inte analyseras och konstrueras med hjälp av kunskaper från ett enskilt akademiskt ämne utan kräver en mängd kunskaper på såväl översikts som detaljnivå. Kopplingen mellan systemaspekter och ämnesspecifika kunskaper genomsyrar därför Elektronik, system och signaler. Det är därför viktigt att detaljerna i respektive område inte skymmer helheten men samtidigt måste stor vikt läggas vid specifika kunskaper inom varje delkurs. Under en rad moment kommer därför studenten att tränas i att relatera detaljkunskaper till helheten och i att se och förstå detaljer i system samt hur detaljkunskaper används för att bygga system.
Det är även viktigt att studenten känner att kurserna utgör en enhet och att kurserna i de olika fackområdena kopplas samman. Detta är nödvändigt för att stimulera kreativ lösning av ämnesöverskridande problem. För att understödja detta har ett antal nya pedagogiska moment införts i kursen. Dessa beskrivs nedan.

I varje kurs i blocket finns en kärna som består av grundläggande definitioner, metoder och samband. Kärnan är så fundamental att den är en förutsättning för den fortsatta utbildningen. Den är också något arbetslivet förutsätter att en civilingenjör från E skall kunna. Ett mål är därför att E-studenten behärskar denna kärna mycket väl då studenten lämnar Elektronik, system och signaler.

Laborationer ingår som ett naturligt moment i blocket. Syftet är dels att experimentellt visa på fundamentala moment i utbildningen och dels att studenten skall tränas i självständigt experimentellt arbete. Graden av självständighet kommer successivt att ökas och avslutningsvis kommer även laborativa moment att examineras.

Litteratur
Se under respektive kurs.