Kursplan för kalenderåret 2006
DIGITALA BILDER – KOMPRESSIONEIT050
Digital Pictures – Compression

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Jan Eric Larsson, Jan_Eric.Larsson@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Rekommenderade förkunskaper: God grund inom matematik, sannolikhetslära och digital signalbehandling samt god färdighet i skriftlig och muntlig framställning. Prestationsbedömning: Kursen bedrivs enligt principen ”självstyrd inlärning”. Examinationsmoment och bedömning skiljer sig därför från andra kurser. Moment som ger bedömningsgrad U/G: hemuppgifter, projektlaboration. Moment som ger bedömningsgrad U/G/VG: två uppsatser med problemformulering och problemlösning, kursexamination med problemformulering och problemlösning. Om samtliga moment bedömts med betyget G fås slutbetyg 3 i kursen. Om ett moment dessutom bedömts med VG fås slutbetyg 4. Om två moment bedömts med VG fås slutbetyg 5. Övrigt: Begränsat deltagarantal, totalt 30 platser. Urvalskriterium: 1) Antal poäng som uppnåtts vid LTH. 2) antal poäng i kurser inom Informationsteknologi. Obligatoriska gruppmöten varje vecka. Hemsida: http://www.it.lth.se/DigitalaBilder.

Mål
Målet med kursen är att studenten skall förstå hur bildinformation kan överföras i en telekommunikationsmiljö. Studenten skall uppnå sådan kunskap att han eller hon kan specificera och utveckla system för bildöverföring. Han eller hon skall också förstå de olika krav som ställs för att förmedla olika typer av digital bildinformation.
Efter kursen skall studenten vara väl orienterad om grundläggande teori och teknik för bildöverföring. Han eller hon skall känna till och kunna använda existerande standarder. Dessutom skall studenten ha kunskap om det mänskliga synsinnet för att få en god uppfattning om vilka krav en mänsklig mottagare kan förväntas ha.
Studenten skall också kunna utveckla sin kunskap i tal och skrift.

Innehåll
Innehållet i kursen definieras med hjälp av frågeställningar. Omfattningen ges av procentsatsen vid huvudrubriken.

Kursen kommer att ges enligt principen ”självstyrd inlärning”. Denna bygger på att studenten tillsammans med en grupp (6–8 personer) formulerar frågor utifrån ett givet scenario. Besvarandet av frågorna skall leda till att studenten uppnår tydliga, förutbestämda kunskapsmål. Till hjälp har studenten resurser som föreläsningar, resurslektioner, laborationsutrustning, gruppträffar, bibliotek och handledningstider.

Litteratur
Netravali A, Haskell B: Digital Pictures - representation, compression and standards, 2nd edition. Plenum Press, 1995. ISBN 0-306-44917-X, eller
Clarke R J: Digital Compression of Still Images and Video. Academic Press, 1995. ISBN 0-12-175720-X, eller
Sayood K: Introduction to Data Compression, 2nd edition, Morgan Kaufmann, 2000. ISBN 1-55860-558-4
Litteraturlista kommer att finnas tillgänglig för ett kunskapssökande på egen hand.