Kursplan för kalenderåret 2006
KRAFTELEKTRONIK - KOMPONENTER, OMVANDLARE, REGLERING OCH TILLÄMPNINGAREIE015
Power Electronics - Devices, Converters, Control and Applications

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XMK. Valfri för: E4, M4. Kursansvarig: Professor Mats Alaküla, Dr Per Karlsson, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ESS020 Analog elektronik, ESS030 Komponentfysik, ESS060 Elenergiteknik och FRT010 Reglerteknik, Allmän kurs. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim) av problemlösningstyp med insprängda teorifrågor. För slutbetyg fordras godkända laborationer och simuleringar. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.iea.lth.se.

Mål
Målet med kursen är att ge en orientering över egenskaperna hos moderna halvledarkomponenter och passiva komponenter som används för kraftelektroniska omvandlare. Kursen ger också förståelse rörande funktionen hos kraftelektroniska omvandlare som likriktare, switchade nätaggregat, växelriktare för motorstyrning och högspänd likström (HVDC) överföring. Kursen ger kunskaper rörande reglering av kraftelektroniska omvandlare i allmänhet och även i speciella tillämpningar där kraftelektronik används, som elektromekaniska drivsystem, t ex roterande elektriska maskiner, linjärmotorer, högtalare, osv. Kraftelektronik i kraftsystemtillämpningar är ett annat område som också behandlas i kursen, där speciellt aktiva nätfilter och transistorbaserad HVDC undersöks. Projektarbetena syftar till att ge ett aktivt kunnande inom simulering, experimentellt arbete och utvärdering av kretsar och system inom området kraftelektronik.

Innehåll

Litteratur
Alaküla M, Karlsson P: Power Electronics – Devices, Circuits, Control and Applications, IEA, LTH 2006.