Kursplan för kalenderåret 2006
SENSOREREEM045
Sensors

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N3. Kursansvarig: Lars Wallman, Inst f elektrisk mätteknik. Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs godkända obligatoriska moment, laborationer, skriftlig rapport samt praktiskt prov. Skriftlig tentamen för betyg 4 och 5. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/utbildning/utbildn.html.

Mål
Kursen bygger på kunskaper studenterna har fått i kursen Ellära och elektronik. I kursen Sensorer behandlas sensorer och mätprinciper för mätning av fysikaliska, biologiska, kemiska och medicinska storheter. Dessutom ges en introduktion till området mikrofluidik.

Kunskapsmål
Denna kurs kommer att ge en grundläggande förståelse, både praktisk och teoretisk, för sensorprinciper och tillhörande mätteknik med tyngdpunkt på medicinska och biologiska tillämpningar. Kursen kommer även att ge en introduktion till området mikrofluidik, vilket är, och kommer att vara, grundläggande för utvecklingen av miniatyriserade biokemiska analyssystem (Lab-On-A-Chip).

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna analysera enklare mättekniska problem och välja lämplig mätmetod och sensorer.

Attitydmål
Studenten ska inse vikten av att kritiskt bedöma mätmetoder och mätresultat för att minimera risken för mätfel och feltolkningar.

Innehåll
Grundläggande mättekniska begrepp som belastning på mätobjekt, inverkan av störningar och osäkerhet i mätningar. Mättekniska instrument som oscilloskop, multimetern, impedansmätning med bryggmetoder, samt frekvensmätning. Uppbyggnad av mätsystem. Sensorer och nanosensorer för mätning av fysikaliska, kemiska och biologiska storheter.

Litteratur
Kompendium.