Kursplan för kalenderåret 2006
DATORARKITEKTURER MED OPERATIVSYSTEMEDT621
Computer Architectures and Operating Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Stefan Nyman, stefan.nyman@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Förkunskapskrav: EDI610 Digitala system. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs även godkända laborationer och redovisat projektarbete. Obligatoriska moment i delprovet operativsystem: skriftlig rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://student.hbg.lu.se/lth/stefann/EDT620/.

Mål
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på hårdvarunivå. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha:

Innehåll
I kursen beskrivs de olika enheterna i ett datorsystem och hur de samverkar. Ett datorsystems prestanda beror på flera faktorer som t ex programmen, instruktionsmodellen och arkitekturen.
Kursen behandlar bl a minneshantering, olika typer av bussar och parallella processorer. Pipelining och cacheminnesteknik är två fundamentala principer som studeras. Kursen tar även upp exempel på inbyggda system och belyser operativsystemets roll i ett effektivt arbetande datorsystem. Operativsystems uppbyggnad. Olika typer av operativsystem. Processer. Minneshantering. Filhantering.

Litteratur
Brorsson, M: Datorsystem: program- och maskinvara. Studentlitteratur AB 199901. ISBN: 91-44-01137-7.
Silberschatz, A, Galvin, P & Gagne, G: Applied Operating System Concepts. John Wiley & Sons. ISBN: 0-471-36508-4.
Samt utdelat material.