Kursplan för kalenderåret 2006
DIGITALA SYSTEMEDI610
Digital Systems

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA1. Kursansvarig: Stefan Nyman och Bernt-Arne Jönsson, stefan.nyman@hbg.lth.se, bernt-arne.jonsson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Betyg sätts efter sammanvägning av tentamen (75%) och inlämningsuppgifter (25%). Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://student.hbg.lu.se/lth/stefann/Digsys/.

Mål
Kursen skall ge

Innehåll

Laborationerna ger en fördjupad träning i ämnet och belyser följande moment:

Litteratur
Lars-Hugo Hemert: Digitala kretsar.
Per Foyer: Mikroprocessorteknik. ISBN 91-44-03876-3.
Tekniska manualer.
Laborationsmaterial utdelas under kursens gång.
Rekommenderad litteratur, ej obligatorisk: Bilting & Skansholm: Vägen till C. Studentlitteratur 90.08. ISBN: 9144267320.

Poängsatta delmoment

Kod: 0030. Benämning: Laborationer II.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer del 2.

Kod: 0103. Benämning: Digitala system.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Digitala system, grundläggande teori.

Kod: 0203. Benämning: Laborationer I.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationer del 1.