Kursplan för kalenderåret 2006
REALTIDSSYSTEMEDA698
Real-Time Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IDA3. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: De obligatoriska momenten i EDA616 Programmering i Java fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten i form av laborationer har fullgjorts. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Innehåll

Litteratur
Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.