Kursplan för kalenderåret 2006
DATABASEREDA636
Database Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IMM2. Kursansvarig: Univ.lektor Bertil Ekdahl, Bertil.Ekdahl@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kurs i programmering. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras att inlämningsuppgifterna fullgjorts. Övrigt: Obligatoriska moment: Inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet.

Mål
Kursen ger

Innehåll

Litteratur
Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch: Databasteknik. Studentlitteratur 2005. ISBN: 91-44-04449-6