Kursplan för kalenderåret 2006
KONFIGURATIONSHANTERINGEDA240
Configuration Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Bendix, lars.bendix@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D och C: EDA260 Programvaruutveckling i grupp – projekt eller EDA290 Iterativ programvaruutveckling. För E: EDA027 Algoritmer och datastrukturer och erfarenhet av projektarbete i grupp. Prestationsbedömning: Förutom laborationer ingår ett obligatoriskt miniprojekt i kursen. Tentamen är muntlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna och miniprojektet har fullgjorts. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Kursen är periodiserad. Ges nästa gång hösten 2007. Begränsat deltagarantal, totalt 50 platser varav 35 tillfaller LTH. Högst 5 av dessa för utbytesstudenter. Urvalsgrund för studenter vid LTH: antal poäng kvar till civilingenjörsexamen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA240.

Mål
Att ge grundläggande förståelse för ett CM-systems uppbyggnad och funktion och för dess roll i en organisation. Kännedom om existerande verktyg.

Innehåll
Versionshantering, deltateknik, fundamentala versionsmodeller, konfigurationer och konfigurationshantering, utvecklingsmodeller, parallell utveckling och varianter, ändringshantering.

Litteratur
Preliminärt: Material sammanställt vid institutionen.