Kursplan för kalenderåret 2006
DATORGRAFIKEDA221
Computer Graphics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L4XTG. Valfri för: C3, D3, E4, F4, L4XGM, Pi3. Kursansvarig: Univ.lektor Lennart Olsson, lennart.ohlsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer samt FMA420 Linjär Algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända redovisningsuppgifter. Fullgjorda redovisningsuppgifter är krav för att få deltaga i tentamen. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA221.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper om metoder och tekniker inom 3D datorgrafik samt praktisk erfarenhet av grafikprogrammering.

Innehåll
Konstruktion av geometriska objekt. Beskrivning och beräkning av objektrörelse. Användarinteraktion. Översättning av geometri från 3D-rymd till bildskärm. Modellering av ljus och ytmaterial. Mappnings- och bufferttekniker.

Litteratur
Angel, E: Interactive Computer Graphics. A Top-Down Approach with OpenGL. Third Edition. Addison-Wesley 2002. ISBN: 0-201-77343-0.