Kursplan för kalenderåret 2006
DATABASTEKNIKEDA216
Database Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3XTG. Valfri för: C3, D4, E4, F4, I4XIS, N3, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkända datorlaborationer och godkänd inlämningsuppgift. Slutbetyg i kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: datorlaborationer, inlämningsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA216.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Speciellt ingående studeras relationsdatabaser. Studenterna får också öva sig i att använda ett modernt databashanteringssystem med frågespråket SQL och att utveckla olika gränssnitt mot databaser.

Innehåll

Litteratur
Garcia-Molina, H & Ullman, J D & Widom, J: Database systems: The Complete Book. (International Edition). Prentice Hall 2003. ISBN: 0-13-098043-9.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda datorlaborationer och inlämningsuppgift.

Kod: 0206. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen.