Kursplan för kalenderåret 2006
SPRÅKBEHANDLING OCH DATALINGVISTIKEDA171
Language Processing and Computational Linguistics

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4, F4. Kursansvarig: Professor Pierre Nugues, Pierre.Nugues@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, projekt och godkända uppsatser krävs för godkänt betyg på kursen. Inlämningsuppgifter och projekt utförs normalt i grupper om två eller tre studenter men kan även utföras individuellt. De tre inlämningsuppgifterna behandlas under sammanlagt 6 laborationstillfällen. Dessutom skall 3 individuella uppsatser om artiklar inom området skrivas. Projektet handleds av en lärare och redovisas i slutet av kursen. Om projektet inte godkänns vid detta tillfälle ges en möjlighet att inom en månad förbättra resultatet och presentera på nytt. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Begränsat deltagarantal (58). Högst 6 till utbytesstudenter. Återstående 52 platser fördelas i proportion till antalet sökande vid LTH och Nat fak. Urvalsgrund för studenter vid LTH: 1. Antal poäng som uppnåtts vid LTH. 2. Antal poäng i kurser i Datavetenskap. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA171.

Mål
Kursen introducerar teorier och tekniker som tillämpas i maskinell behandling av naturligt språk (Natural Language Processing, NLP). Den täcker hela fältet, från taligenkänning och talsyntes till semantik och dialogsystem.

Kursen inriktar sig på tillämpningar i industriell skala eller på försöksnivå, såsom dokumentsökning på Internet, informationsextrahering, talande agentprogram och verbal interaktion i virtuella världar. Centrala algoritmer beskrivs i Prolog eller med reguljära uttryck.

Innehåll

Litteratur
En bok som kommer att publiceras hösten 2005 kommer att rekommenderas som kurslitteratur. Närmare uppgifter i oktober.
Rekommenderad referenslitteratur:
Manning & Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press 1999. ISBN: 0-262-13360-1.