Kursplan för kalenderåret 2006
OPERATIVSYSTEM MED PROJEKTEDA055
Operating Systems with Project

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D3, E4, F4, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Obligatoriska moment: Laborationer och ett projekt. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Tentamen är skriftlig. Betyget på kursen bestäms av betyget på tentamen. Övrigt: Övningarna tjänar som förberedelse till laborationerna. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA055.

Mål
Att ge kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Innehåll
Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika operativsystem. Språket ISO C99. Ett projekt i ISO C99 med anknytning till kursens innehåll.

Litteratur
Silberschatz, A et al: Operating System Concepts with Java. Wiley 2004. ISBN: 0471-452491.