Kursplan för kalenderåret 2006
PROGRAMMERINGSTEKNIKEDA011
Programming, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E1, I1, N1, Pi1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christian Söderberg, Christian.Soderberg@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen får inte läsas av den som påbörjat EDA017. Kursen får inte ingå i examen samtidigt med EDA017. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA011.

Mål
Att ge kunskaper om grundläggande program- och datastrukturer samt att ge en introduktion till objektorienterad programmering och viktiga begrepp såsom inkapsling, ärvning och polymorfism. Att ge metoder för hur problem från olika områden kan analyseras och omformas för att lösas med hjälp av dator. Därtill att ge kunskaper om och färdigheter i programspråket Java och implementation och uttestning av program vid dator.

Innehåll
Grundläggande programkonstruktioner, konstruktion av elementära algoritmer, användning av färdiga klasser och enklare testning och felsökning. Vektorer, sökning och sortering, registrering. Implementation av egna klasser, inkapsling, ärvning och polymorfism. Grundläggande modellering. Övningar som skall ge de studerande träning i problemanalys, programutveckling och uttestning vid dator.

Litteratur
Kurskompendium som distribueras av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg i kursen baseras på betyget på den skriftliga tentamen. För att få deltaga i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0205. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Fullgjorda inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter.