Kursplan för kalenderåret 2006
STADSBYGGNAD: STADSÅTERBRUKASB180
Urban Planning: Urban Recycling

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd slutinlämning, godkända delinlämningar, samt minst 80 % aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursens mål är att ge kunskaper och färdigheter i omvandling av bebyggelsemiljöer, på kvarters- och områdesnivå, samt grundläggande kunskaper och färdigheter i urban design.

Innehåll
I en inledande etapp behandlas urban design (stadsutformning), vad gäller mål, medel, begrepp och metoder. Färdigheten i urban design tränas genom övningar i att utforma gator, platser och kvarter. Efter den inledande etappen vidtar projektuppgiften som består i att föreslå förändrad stadsstruktur i ett omvandlingsområde (till exempel ett äldre lågutnyttjat industriområde i centralt läge). Uppgiften består i att först analysera området med hänsyn till problem och kvaliteter, läge i staden, samband med intilliggande stadsdelar, etc. Målet för projektet är att skapa en ny stadsstruktur som kan ge upphov till ett rikt stadsliv, som kan ge tydlig identitet i den fysiska miljön, som innehåller goda privata och offentliga rum, och som tillför kvaliteter även till omgivande stadsdelar. Förslaget konkretiseras i form av en översiktlig plan av den nya stadsstrukturen, med gator, platser och kvarter. Utformningen av ett delområde (några kvarter) redovisas i detaljerade ritningar och perspektiv.

I kursen ingår också en studieresa med syfte att studera nya och traditionella stadsstrukturer.

Litteratur
Kurskompendium.