Kursplan för kalenderåret 2006
STADSBYGGNAD: DET NYA STADSLANDSKAPETASB121
Urban Planning: The New Urban Landscape

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd slutinlämning, godkända delinlämningar, samt 80% närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursens mål är att ge kunskaper om de övergripande miljömålen i bebyggelseutvecklingen, samt förmåga att tillämpa dessa mål i bebyggelseplanering på lokal och regional nivå.

Innehåll
Projektet är indelat i flera etapper och varje etapp avslutas med en presentation. I en inledande etapp introduceras de övergripande miljömålen för bebyggelseutvecklingen. Man väljer ut ett projektområde, till exempel en större stad med omland eller en regiondel. I detta område studerar man den befintliga situationen (bebyggelse, infrastruktur, landskap, vägar, järnvägar etc), samt utvecklingstendenser (ekonomiska sociala etc). Utifrån denna analys diskuteras olika övergripande strategier för den framtida bebyggelseutvecklingen.

I en följande etapp detaljstuderas ett delområde, t ex mindre tätort, äldre industrisamhälle, kuststräcka etc. Man studerar hållbar utveckling utifrån olika aspekter (infrastrukturen, trafiksystemen, de gröna områdena, kulturmiljön etc). Landskapets och de gröna områdenas roll tas upp i ett delmoment. Terminens arbete leder fram till att studenterna dels utarbetar ett översiktligt program för hela det studerade området (regiondelen) dels också fördjupad översiktsplan av ett delområde, som åskådliggörs i planer, perspektiv, modeller etc.

I kursen ingår också en studieresa.

Litteratur
Kurskompendium