Kursplan för kalenderåret 2006
VISUELL KOMMUNIKATIONAFO680
Visual Communication

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Univ.adj. Mats Hultman, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. 80 % närvaro. Övrigt: Övningar som kräver ateljéutrymmen äger rum i Lund.

Mål
Att klargöra den visuella kommunikationens nyanseringsmöjligheter och dess betydelse som metod att generera idéer och lösa problem. Kursen avser att utveckla färdigheter i och insikter om hur visuell kommunikation (speciellt i samband med byggnadsprojektering) kan utvecklas och förstås. Hur information kan förmedlas i bilder liksom hur tolkning av bilder påverkar resultatet av kommunikationen skall klargöras. Förbättrad förmåga att hantera manuell och datorstödd bildframställning med speciell inriktning på 3D-modellering i CAD.

Innehåll
Genom föreläsningar orientera, ge bakgrund till samt förklara och förbereda övningar.
Genom övningar skapa egen erfarenhet av möjligheter att utveckla uppslag och på ett övertygande sätt göra dem synliga.
Genom kritik träna bedömningsförmågan och kapaciteten att formulera sina intryck av bilder.

Kursen behandlar följande moment:

1. Bildbetydelser: det visuella språket, hur man läser bilder.
2. Skissteknik med grunder i perspektivlära.
3. Hur färg och ljus påverkar människan. Introduktion i färgteorier.
4. Visuella presentationstekniker, från hand till dator.
5. 3D-modellering i CAD

Litteratur
Edwards, B: Teckna med högra hjärnhalvan.
Nilson, KG: Färglära.