Kursplan för kalenderåret 2006
TEORETISK OCH TILLÄMPAD ESTETIKAFO632
Theoretical and Applied Aesthetics

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Univ.lektor Lars-Henrik Ståhl, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: 60 poäng avklarade av årskurs 1 och 2 på Industridesignprogrammet. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursens mål är en ökad förmåga att reflektera över egna designprojekt samt kunskap om samtida estetisk teori.

Innehåll
Kursen bygger på en kombination av teoretiska och tillämpade studier inom områdena estetik, design och kulturkommunikation. Kursen inleds med en växelverkan mellan texter, egna projekt och egna texter. Dessa projekt fördjupas genom studier av samtida estetisk teori.

Litteratur
Rothschild (ed.): Design and Feminism. Mark Cousins, Tom Sandqvist, Luce Irigaray m.fl.