Kursplan för kalenderåret 2006
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT: INTERIÖR ARKITEKTUR & MÖBLERAFO275
Laboratory for Spatial Experiments: Interior Architecture & Furniture Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen är en fördjupning i området interiör- och möbeldesign. Fördjupningsarbetet behandlar samtida designteorier, nya ekologiska och teknologiska möjligheter i gestaltningsarbetet, nya material- och sammanfogningsmöjligheter, rumsliga komponenter samt undervisning om historisk och samtida skandinavisk möbel- och interiördesign.

Kursen Interiör Arkitektur & Möbler syftar till att med utgångspunkt i design, teknik och konst, utveckla definitionen av det ”interiöra rummet”. Genom att definiera rummets konstruktion som en sammansättning av interiöra element skapas kreativa förutsättningar för designinnovationer och samverkan mellan teknik och design.

Genom att introducera en tvärvetenskaplig bas för kursen, med ett brett spektrum av professioner, så som scenografer, ljussättare, kompositörer, koreografer, teoretiker, arkitekter och konstnärer, skapas en större förståelse för rummets sammansättning och design.

Målsättningen är att belysa gestaltningsprocessen för inredningar och möbler ur ett helhetsperspektiv; från design- och presentationsteknik, till dialog med möbeltillverkare och industri och tillverkning av prototyp. Studenten arbetar från skissmodeller till fullskalemodell i autentiska material där hänsyn tas till principer för industriellt byggande, regler och lagar inom möbler och inredningar samt produktionsteknik och marknadsföring.

Innehåll
Kursen Interiör Arkitektur & Möbler behandlar teori, i form av föreläsningar, studiebesök och seminarier. Applikation av de teoretiska diskussionerna görs i form av en möbelprototyp i full skala och i autentiska materia.

Kursen behandlar förutsättningar för gestaltning under följande teman:

Inredning
Rumsbeskrivning – analys - rummets komponenter.
Planering.
Presentation av inredning – rum, konstruktion, material, och detaljeringsnivå.
Nya material – samverkan mellan ekologi och teknologi.
Regelverk och juridiska förutsättningar för inredning.

Möbler
Funktion.
Design.
Gestaltningsprocess från skiss till prototyp.
Presentation, möbelgestaltning – form, funktion, teknik, och konstruktion.
Nya material.
Produktion.
Produktionsteknik som utgår ifrån ekologiska och teknologiska parametrar.
Regelverk och juridiska förutsättningar för möbler enl. MI.

Litteratur
Boman, Monica. Svenska Möbler 1890–1990, Lund, 2003
Dahlgren, Torbjörn. Nordiska träd och träslag, Stockholm, 1996.