Kursplan för kalenderåret 2006
INTERNATIONELL WORKSHOP 2AFO265
International Workshop 2

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt minst 80 % närvaro i studiearbetet, på seminarier och slutredovisning.

Mål
Arkitektur har förändrats på ett dramatiskt och genomgripande sätt under de senaste 30 åren. Från att vara en självgod och bespeglande uttrycksform under den sena modernismen, har arkitekturen återgått i ängslan och obehag inför allt det nya och okända som karakteriserar nuet. Arkitekturen har härjat omkring, sökande efter en mening och en funktion i en tid som präglats av våldsamma förändringar. Arkitektur kan i framtiden spela en viktig roll som aktivist och agitator, såväl i lokalsamhället som i en globaliserad värld, vilket kräver en kontinuerlig utveckling och förbättring av de redskap och metoder som arkitekter använder sin designprocess. Internationella Workshops är ett forum för arkitektoniska experiment där ett sådant utvecklingsarbete möjliggörs.

Tre grundläggande ställningstaganden för Internationella Workshops är:

1) Rummet är en konstruktion.

2) Rumslig gestaltning är en tredimensionell process.

3) Staden är en kontinuitet av rumsliga samband i olika skalor.

Internationella Workshops syftar till att lyfta fram rummets kapacitet som koordinator för urbana problemställningar. Staden betraktas ur ett holistiskt perspektiv där rumslig kontinuitet skapas av relationen mellan skalor. Internationella Workshops definierar staden som en organism i ständig förändring där rummets utveckling bygger på transformation av platsspecifika utgångslägen.

Innehåll
Genom en behandling av motsatsförhållanden, skapas nya fundament för rumslig gestaltning. Internationella Workshops syftar till att omdefiniera förhållandet mellan:

Internationella Workshops bedrivs under en avgränsad tidsperiod där syftet är att frigöra sig från invanda rumsliga typologier och anlägga fokus på ett nytt förhållande mellan rum – konstruktion – urbanism.

Litteratur
Ingen obligatorisk litteratur.