Kursplan för kalenderåret 2006
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IAFO240
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part I

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Univ.adj. Mats Hultman, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter samt närvaro vid minst 80 % av föreläsningar, övningar och kritiktillfällen.

Mål

Innehåll
Genom övningar som omfattar transformationer och rika tolkningsmöjligheter tränas beredskapen att arbeta med oförutsedda situationer i den visuella kommunikationen.

Förhållandet mellan bildens möjligheter och de tredimensionella konsekvenserna tydliggörs.

Litteratur
Referenslitteratur:
Betty Edwards: Teckna med högra hjärnhalvan
Tor Nörretranders: Märk världen, en bok om vetenskap och intuition, Stockholm. Bonnier Alba 1993
Valda uppsatser.