Kursplan för kalenderåret 2006
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURER, DEL IAFO220
Applied Aesthetics, Visual Structures, Part I

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik, 80 %. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att vidareutveckla förmågan att generera kreativa idéer genom handgripliga konstnärliga experiment. Det personliga förhållandet till estetisk kvalitet skall föras upp på ett medvetet plan.

Innehåll
Träning i att formulera förutsättningar för nya formexperiment. Att värdera utfallet och genom konstruktiv kritik av egna och andras resultat berika sina uttrycksmöjligheter.

Litteratur
Referenslitteratur:
William Tucker: The Language of Sculpture.
Josef Albers: Interaction of Color.
Urval av artiklar.