Kursplan för kalenderåret 2006
STUDIO: FRÅN SCENOGRAFI TILL ARKITEKTURAFO105
Studio: From Stage Design to Architecture

Antal poäng: 13. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Tentamen i vanlig mening förekommer inte, men för varje workshop krävs ett godkännande. I stället utgörs resultaten av genomfört projekt, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar samt skissarbete och modellbyggande underlag för del- och slutbedömningar (kritikgenomgångar). 80 % närvaro krävs vid samtliga aktiviteter. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen ges på begäran på engelska.

Mål
Målsättningen med kursen är att applicera den kreativa och experimentella designmetoden som utvecklats vid studion Urbana experiment, på ett konkret förslag till en byggnad eller staden. Kursen använder Arkitekttävlingen som medium för att överbrygga klyftan mellan den akademiska och den praktiska verksamheten.

Kursen har som mål att genom ett experimentellt och teoretiskt arbete omplacera arkitekturen och inrikta den mot en funktion som aktiv och engagerande företeelse i samhällets utveckling. Arbetet rehabiliterar arkitekturkonsten som en positiv kraft i det sociala livet och visar på förmågan till både uppfostran och kommunikation.

Innehåll
Syftet är att förmedla en experimentell arbetsmetod för kreativ design inom arkitektur för att formge en dynamisk och upplevelserik arkitektur som har ett naturligt släktskap med stadens rum och med stadsmänniskans livspuls. Arkitekturtävlingens program innebär ett fördjupat studium av förhållandet form - konstruktiva material - funktion, och hur detta förhållande kan utnyttjas inom arkitektonisk design. Den principiella undervisningsmetodiken bygger på två stora workshops (arkitekttävlingar) vilka leds av inbjudna gästprofessurer av högsta internationella kvalitet.

Litteratur
Enligt de inbjudna gästprofessorerna.