Kursplan för kalenderåret 2006
SOLENERGI I ARKITEKTURENAEB015
Solar Architecture

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Björn Karlsson, Energi och ByggnadsDesign, Energi- och ByggnadsDesign. Prestationsbedömning: 75% närvaro och godkända inlämningsuppgifter med redovisning av tillämpning på pågående fördjupningsprojekt. Övrigt: Maximalt 40 deltagare och som urvalskriterium används antalet LTH-relaterade poäng. Vid färre än 10 anmälda ställs kursen in. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Mål
Solenergi blir en alltmer påtaglig del av dagens arkitektur, t ex i form av stora glasade ytor, eller som byggnadsintegrerad solvärme och solel. En okritisk användning kan dock leda till olika problem som övertemperaturer, dålig komfort eller lågt energiutbyte.

Kursens syftar till att ge studenten förståelse för solens potential och dess konsekvenser för byggnadens utformning och brukarens komfort. Insikt i hur solen och fönsterytor påverkar byggnadens energibalans, liksom hur byggnaden kan förses med solfångare och solpaneler för värme- och elproduktion. Den arkitektoniska gestaltningen av dessa system spelar en central roll i kursen.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Översiktligt förstå sambanden mellan energianvändning och miljöproblem samt bebyggelsens roll i samhällets totala energianvändning.

Förstå vikten av yttre klimatförutsättningar (främst sol och temperatur) och hur dessa påverkar energibalans och innetemperaturer.

Förstå skillnaden mellan vanliga termer och begrepp som energi och effekt, kortvågig och långvågig strålning, värmeisolering och värmekapacitet etc.

Vara väl förtrogen med vanliga solenergisystem och deras potential

Färdighetsmål
Studenten skall tillägna sig grundläggande färdigheter för att kritiskt kunna föreslå solfångare och solpaneler på ett arkitektoniskt tillfredsställande sätt. Studenten skall också kunna genomföra enklare simuleringar för att analysera solenergins betydelse för byggnadens energibalans.

Attitydmål
Målet med kursen är också att studenterna skall:

öka sin förståelse för solenergifrågor i sin framtida yrkesroll som arkitekter

tillägna sig ett större helhetstänkande och därigenom kunna stärka sin yrkesroll i byggprocessen

utveckla sin förmåga att aktivt delta i undervisningsaktiviteter och visa en förståelse för diskuterade begrepp och fenomen

kunna dra specifika och generella slutsatser av sitt eget arbete

Innehåll
Solinstrålningens natur och andra klimatförutsättningar. Samhällets energianvändning och nyckeltal för energianvändning i byggnader. Historieavsnitt - arkitekturexempel. Solvärme och solel - förståelse för funktionen samt produktkännedom. Enkel dimensionering av solvärme- och solelsystem map behov, orientering, lutning, ytbehov etc. Enkla simuleringar för att beräkna energibalans och soltillgång.

Projektuppgift som integreras med eget pågående fördjupningsprojekt.

Litteratur
Solar house. A Guide for the Solar Designer, (2004). Terry Galloway. Architectural press, ISBN: 0750658312.
Diverse artiklar och länkar som distribueras via kurshemsidan.