Kursplan för kalenderåret 2006
PROJEKTERINGSLEDNINGADP141
Design Management

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen vid arkitekturprogrammet, väg- och vatten och lantmäteri. Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkänt kortfattat skriftligt prov samt fullgjorda och godkända övningar. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om projekteringsprocessen och samverkan mellan olika yrkesroller samt om hur processen kan styras och påverkas av projekteringsledningen i olika skeden från programarbete till färdiga handlingar.

Innehåll
Kursen analyserar och beskriver byggprocessen och samverkan mellan olika yrkesroller samt fokuserar på hur projekteringsprocessen kan styras och påverkas av projekteringsledningen. Kursen omfattar följande för projekteringsledaren viktiga moment:

Undervisningen bedrivs som föreläsningar, övningar och självstudier. Övningarna knyts till ett verkligt praktikfall. Självstudierna omfattar uppgifter i anslutning till kurslitteraturen, litteraturreferat, undersökningar etc.

Litteratur
Akademiska Hus (2000): Riktlinjer för projektering. Akademiska Hus AB. ISBN 91-88826-02-3.
Fjällström H. och Forsström S. (1999): Ett arbetssätt för bättre byggprojekt. Byggkonstruktion KTH 1999:6.
Nilsson, B. (1993): Individ och grupp. En introduktion till gruppsykologi. Studentlitteratur AB. ISBN 9144374615
Ryd, N. (2003): Ju förr desto bättre. UFOS och Svenska Kommunförbundet. ISBN 91-7289-170-X