Kursplan för kalenderåret 2006
BYGGTEKNIK MED ARKITEKTURABV620
Housing Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete, minst 80 % närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt godkänd Afu. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande orientering om byggnadsingenjörens arbetsfält och med särskild betoning av arbetets betydelse för arkitekturens form och tektonik i ett svenskt och internationellt perspektiv. Kursen skall förmedla en introduktion av arkitekturens begrepp, samverkan mellan människa och miljö, sociala och kulturella värden. Vidare behandlas teknik och konstruktionsfrågor och dess betydelse för byggandets kvalitet. Teknikfrågorna samspel med estetik och byggnadsfunktion presenteras och exemplifieras liksom projekteringsmetodik och byggprocessens olika faser. Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats, arkitekt- och ingenjörsföretag, fastighetsbolag, byggmaterialföretag, entreprenadkontor eller kommunala förvaltningar.

Innehåll
Kursen ger en orientering om teknikens betydelse för byggande och arkitektur. En redogörelse för arkitekturen som kulturarv och de kulturhistoriska värderingsgrunderna utgör bakgrund för behandlingen av arkitekturgestaltningens delar och helhet. Projekteringsprocessens olika avsnitt såsom programarbete, projektering och byggskede genomgås och exemplifieras i svenskt och internationellt sammanhang. Särskilt studeras byggnadsingenjörens samverkan med arkitekter och hur detta arbete kan utveckla kvalitativa resultat i projekteringsarbetet. Estetikens och formgivningens samspel med byggteknologi betonas liksom byggandets krav på energi- och hushållningsfrågor. Relationen människa – miljö studeras i ett långsiktigt samhällsperspektiv.
Arkitektur kan betraktas som en estetisk organisation av den praktiska verkligheten. Förutsättningen för optimala resultat är att teknik och konstruktion berörs redan i tillblivelseprocessen. Föreläsningar och seminarier förmedlar kunskapsområdet bredd samt exempel. Genom integrerade övningar tydliggörs specifika sammanhang i ingenjörens arbete med arkitekturfrågor.

I sammanfattning är kursen i huvuddelar följande:

Litteratur
Kompendium tillhandahålles av avdelningen.