Kursplan för kalenderåret 2006
BEBYGGELSEVÅRD: KULTURHISTORISKA BYGGNADERABV070
Architectural Conservation and Restoration: Cultural Heritage Buildings

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in om det blir färre sökande än tio studenter. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Syftet är att ge kunskaper och metoder att forma arkitektur i existerande känslig bebyggelse. Kursen ger träning i arkitektens metoder; förundersökning, byggnadsanalys samt projektering av arkitektur med betoning på kontextuella sammanhang. Kursens inriktning är restaurering, om- och tillbyggnad av kulturhistorisk bebyggelse.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk bebyggelse med bevarandevärden som ställer särskilda krav på:

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad. Bedömning av insatsens varaktighet och möjlighet att underhållas och förnyas ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Fördjupningskursen innehåller följande huvudmoment:

Litteratur
Björk, C., Sekelskiftets byggteknik: om arkitekten Valfrid Karlsson - byggnadsverk och läroböcker, Stockholm, Svensk byggtjänst, 1988.
Edman, V., En svensk restaureringstradition - tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn, Stockholm, Byggförlaget, 1999.
Millhagen, R. (red), Hantverket i gamla hus, Stockholm, Byggförlaget, 1998.
Siré, E., Varsam tillgänglighet; vid ändring av byggnader och byggd miljö, Stockholm, Svensk byggtjänst, 2001.
Kompendium från avdelningen.