Kursplan för kalenderåret 2006
INSTALLATIONSTEKNIKABK606
Building Service

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Catarina Warfvinge, Installationsteknik. Rekommenderade förkunskaper: VBF630. Prestationsbedömning: Betyg från skriftlig tentamen utgör slutbetyg. Dessutom krävs fullföljda laborationer, godkända konstruktionsuppgifter och deltagande i studiebesök.

Mål
Målet med kursen är att ge allmän kunskap och förståelse om inneklimatteknik och olika installationssystem. Teknologerna skall efter avslutad kurs kunna projektera de installationssystem som förekommer i bostadshus.

Innehåll
Teknologerna skall efter avslutad kurs: Känna till och kunna tillämpa olika komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Kunna bygga upp och dimensionera olika system för tappvatten, spillvatten, värme och ventilationsinstallationer. Känna till olika sätt att samordna installationer med planlösning och stomme. Kunna upprätta enklare och tolka mer avancerade installationsritningar. Känna till vilka problem som uppstår runt installationerna. Känna till drift- och underhållsfrågor. Beräkna och värdera en byggnads energianvändning. I kursen ingår en konstruktionsuppgift där teknologerna skall tillämpa sina förvärvade kunskaper genom att förse ett enklare hus med nödvändiga försörjningssystem.

Litteratur
Installationsteknik AK för V, Avd för Installationsteknik, LTH.