Kursplan för kalenderåret 2006
TREND OCH TRADITION MED ARKITEKTURHISTORISK FÖRDJUPNINGABF021
Trends and Traditions - with History of Architecture

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Finn Werne, universitetslektor Anna-Maria Blennow, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AHI021, AHI011 och AHI070. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena aktivt deltagande i seminarier kring i kursen ingående litteratur. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen rekommenderas särskilt för studenter som avser att genomgå fördjupningsområdet Arkitektur och Kultur.

Mål
Syftet är att utveckla deltagarnas insikter och förståelse för centrala frågeställningar, nutida och historiska, inom arkitekturen som har att göra med globalisering, modernitet, tradition, identitet och arkitekturens betydelse för kultur och samhällsliv. Kursen skall ge deltagarna möjlighet till fördjupning i olika arkitekturhistoriska och nutida frågor och träna tillämpningen av arkitekturteoretiska och arkitekturhistoriska kunskaper genom aktivt deltagande i seminariediskussioner. Kursen skall också engagera forskare som ett led i att föra ut aktuell forskning till grundutbildningen.

Innehåll
Kursen består av ”close readings” av texter, föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid diskussioner med utgångspunkt från litteratur och föreläsningar. De aktuella frågeställningarna sätts in i historiska, ideologiska, kulturella, sociala och samhälleliga sammanhang. Temat för kursens uppläggning kan varieras från år till år beroende på det aktuella temat för Clio.

Litteratur
W.Benjamin: valda texter ur Paris - 1800-talets huvudstad
Pierre Bourdieu: Vem skapade skaparna? ur Texter om de intellektuella (red. D. Broady)
T.H. Eriksson: "Traditionen som åberopar sig själv" ur Kulturens Årsbok
K Frampton: "Critical Regionalism" ur A Critical History of Modern Architecture
A Hornborg "Traditionen och det moderna tillståndet. Om att återerövra platsen." ur Kulturens Årsbok
J Pallasmaa: "Tradition & Modernity" ur AR
F Werne: "Platsens sammanhang" i Arkitekturens ismer
M Sorkin: "See you in Disneyland"
Ett urval tidstypiska texter om 1900-talets arkitekturdiskussion om tradition och modernism.
Särsklid littertur tillkommer härutöver beroende på tema inom Clio.
I kursen kan fältstudier och exursion förekomma.