Kursplan för kalenderåret 2006
UNIVERSAL DESIGNABF015
Universal Design

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Elisabeth Dalholm Hornyánszky, Birgitta Rydberg Mitchell, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid undervisningstillfällena samt godkända övningsuppgifter inkl. exempelsamling. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen avser att förmedla kunskap om hur den byggda miljön kan göras tillgänglig och användbar för personer med olika funktionsnedsättningar utan att det görs avkall på estetiska värden. Den ska stimulera studenterna till ett mer differentierat synsätt och förståelse för olika människors behov och krav på den byggda miljön. Att det generella tillgänglighetskravet på offentliga miljöer nyligen har skärpts är en av kursens stora utmaningar.

Innehåll
Med goda exempel som förebilder inspireras studenterna att hitta kreativa lösningar som gör den byggda miljön tillgänglig och användbar för olika brukargrupper. För att ge en bakgrundskunskap beskrivs vardags- och arbetslivets villkor för och delvis av personer med egna funktionshinder. Kunskap i regelverk och lagstiftning förmedlas av personer som är yrkesverksamma inom handikappområdet. Arkitekter och planerare presenterar genomförda projekt där de har tillgodosett olika användargruppers behov på särskilt intressanta sätt.

Kursen omfattar flera praktiska övningar, t.ex. att studera offentliga miljöer och föreslå förbättringar. Kursdeltagarna sammanställer också en gemensam exempelsamling att använda i sin framtida yrkesverksamhet.

Litteratur
Boverket (2001). Delaktighet för alla. Om tillgänglighet i den publika miljön, insyn och samråd och lokala åtgärdsprogram för tillgänglighet
Christophersen, Jon (2002). Universal design. 17 ways of thinking and teaching
Dischinger, Marta (2000). Designing for all senses. Accessible spaces for visually impaired citizens
Lidmar, Karin (2002). Tillgänglighetens estetik. Bostäder
Månsson, Karin (1999). Bygg för alla
Nordiska handikappolitiska rådet (1999). Design för alla
Paulsson, Jan & Sundberg, Sylvia (2001). Seniorboende i Sverige. Idéer, erfarenheter och framtidsperspektiv. En kunskapsöversikt 20010215
Paulsson, Jan (2002). Det nya äldreboendet
Siré, Elena: Varsam tillgänglighet vid ändring av byggnader och byggd miljö
Svensson, Elisabet (2000). Museer för alla i Norden. Om tillgänglighet för människor med funktionshinder
Svensson, Elisabet (2001). Bygg ikapp handikapp. Att bygga för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder