Kursplan för kalenderåret 2006
ARKITEKTUR I EXTREMA MILJÖER: DEN UNIVERSELLA STADENAAU270
Architecture in Extreme Environment: Universe City Design

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Deltagande i fältarbete. Inlämnade och bedömda projektarbeten, uppgifter samt kursvärdering. 80 % närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och genomgångar. Övrigt: Antalet platser är begränsat till 15. Om antalet anmälda överstiger antalet platser kommer ett urval att göras utifrån genomförda kurser på A-prog., poängantal, intervju. Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen måste samläsas med kurs AAU031. Hemsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Bakgrund
Fördjupningen fokuserar på extrema miljöer, i ”confined habitats” och i olika kulturer i andra världsdelar. Nu bor mer än hälften av jordens befolkning i urbana miljöer, och intresset för självförsörjande, mer eller mindre slutna bostadssystem, så kallade ”confined habitats” ökar.

Kunskaper och färdigheter
I Fördjupningen lärs och tillämpas ett dynamiskt systemtänkande som betonar arkitektur och design som medel för att åstadkomma förändring. Som arkitekt och designer gestaltar vi processer, produkter och system i samhället. Vi gör ingrepp i pågående förändringsprocesser och påverkar både fysiska och sociala faktorer, som byggnader och bebyggelser, men också strategier, spelregler och koncept.

Studenten skall få kunskap i att förstå och bearbeta komplexa situationer, och kunna definiera sitt projekt. Studenten kommer att lära sig att formulera frågor istället för att söka färdiga svar. Studenten kommer att utforska det okända på olika sätt och bygga visioner i designprocessen. Det ligger i projektets natur att kunna förstå sambanden mellan olika nivåer; mellan mikro- och makroperspektiv.

Innehåll
Universe City Design
Universe City Design bygger på fältstudier i stadsmiljö i Afrika eller Asien. Mötet med en ny och okänd omgivning, en annorlunda kultur, annat klimat, andra religioner ger möjlighet till personlig reflexion och förskjutning av det egna sociokulturella perspektivet. Genom att jämföra olika situationer och kulturer ökas förståelsen för vad som är generellt och vad som är platsspecifikt.

Kursen fokuserar på urbana miljöer och delas upp på:

1) Människa, kultur och perspektivförskjutning
2) Fältarbete i Afrika eller Asien
3) Applikation och gestaltning.

Förändringsprocessen är i fokus och studenterna får tillfälle att utveckla en förståelse för framtida behov och att definiera nya fält inom arkitektur och design. Metoder som används i fältarbetet är Rapid Urban Appraisal.

Studenten tränas också i att gestalta och kommunicera design och visionsbyggande. Eftersom studerande från olika discipliner kan arbeta i samma kurs tydliggörs och prövas yrkesrollen.

Litteratur
Hall, E.T. The Hidden Dimension, USA, 1975
Naipul, V.S. Ett hus för Mr. Biswas, Sverige, 2002
Nyström, M. FOCUS- Kitchen Design, Lund, 1994
Pallasmaa, J. The eyes of the skin, London, 1996
Reuterswärd, L. A Building is not a Bus, Lund, 1994
Rapporter, examensarbeten och avhandlingar, Ark3, LTH
Hemsidor:
State of World’s Cities Report: www.unchs.org/istanbul+5/statereport.htm Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millenium: www.unchs.org/istanbul+5/declaration Agenda 21: www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm.