Kursplan för kalenderåret 2006
SHELTER – OM BEGREPPET TAK ÖVER HUVUDETAAU260
SHELTER – The Study of the Notion of Shelter

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro och aktivt deltagande i övningar och föreläsningar. Hemsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Attityd
Studenterna skall lära sig att ställa frågor istället för att starta från ett givet problem/svar.

Förståelsen av relationen mellan ett objekt och dess omgivning och hur dessa påverkar varandra är central liksom hur olika nivåer är länkade till varandra.

Kunskaper och färdigheter
Kursen är inriktad på begreppet ”tak över huvudet” och formgivningen av dess delar och helhet. Studenten övas i att bryta ner begreppet för att identifiera och förstå relationen mellan dess olika komponenter. Det handlar om definitioner av begreppet och beskrivning av ingående funktioner. Dessa sätts i relation till varandra och i en kontext med beståndsdelar som miljö, kultur, teknologi, klimat, traditioner och befintliga resurser. Studenten tillägnar sig metoder för att kunna tydliggöra problemställningen och begränsa designuppgiften.

Analysen används som verktyg för att sammanställa de identifierade systemen till designkriterier. Dessa ligger till grund för designförslag. Studenten övas både att i grupp och enskilt göra problemanalyser och att formulera designkriterier.

Innehåll
Kursen består av föreläsningar, workshop och gemensamt studioarbete.

Föreläsningen visar på boendesystem i olika kulturer – Afrika, Asien och Sverige, begrepp, designkriterier, systemtänkande och produktion.

Workshopen är en dagsövning i grupp och fungerar som en inledande problem- och metodbeskrivning. Slutsatserna från arbetet fungerar som underlag för det fortsatta arbetet i kursen. Workshop del 1 är ett analysarbete i grupp för att öva och diskutera arbetet med att bryta ned ”tak över huvudet”-begreppet i sina beståndsdelar. Workshop del 2 syftar till att gemensamt studera metoden att använda sig av gruppernas resultat i del 1 för att formulera designkriterier.

Studioarbetet syftar till att därefter individuellt omsätta designkriterier till ett designförslag.

Designförslaget redovisas i ritning och modell.

Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur ingår.