Kursplan för kalenderåret 2006
SAMHÄLLSBYGGNAD, INTRODUKTIONAAK630
Social Structure, Introduction

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Univ.adj Åsa Knutson, Trafikteknik. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift och godkänd Afu. Fullföljda och godkända inlämningsuppgifter och övningar samt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge en introduktion till samhällsbyggnad med inriktning mot järnvägsbyggande och fysisk planering. Studenterna skall få insikt i de grundläggande sambanden mellan samhällsutvecklingen i stort och infrastrukturen samt samhällets målsättning och styrmedel.
Studenterna skall dessutom få grundläggande kännedom om kartografi och geografiska informationssystem och deras användning i den fysiska planeringen.

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs-, väg-, och trafiksektorn.

Innehåll
I kursen behandlas sambandet mellan samhällsutvecklingen och behovet av transporter, hur infrastrukturen utvecklats över tiden t ex fördelning på olika trafikslag;
grundläggande kännedom om den fysiska planeringens syfte och innehåll på olika planeringsnivåer;
de viktigaste aktörerna samt
grundläggande kännedom om hur markanvändning kan åskådliggöras och analyseras med hjälp av kartor och geografiska informationssystem.
Kursinnehållet åskådliggörs med ett mindre projekt.

Litteratur
Kompendium i samhällsbyggnad.
Kurspärm.