Kursplan för kalenderåret 2006
ARKITEKTUR, BASKURS DAAH145
Architecture, Basic Course D

Antal poäng: 15. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Adj. Professor Thomas Hellquist, universitetsadjunkt Mats Hultman, universitetslektor Lars-Henrik Ståhl, universitetslektor Tomas Tägil, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AAH141 Arkitektur, Baskurs C. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier, studieresor, workshops, skriftliga uppgifter och portfölj. Godkänt resultat på tentamen eller motsvarande. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd övningsassistenttid och mediaundervisning. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Ges vart annat år för studenter i både första och andra årskurserna. Kursen ges nästa gång vt 2007. Kursen är en av fyra baskurser i arkitektur under första och andra året.

Mål
Studenten ska lära sig grundläggande kunskaper och färdigheter i:

Innehåll
Kursens övningar fokuseras på stadens offentliga rum och dess användning. Huvudprojektet omfattar gestaltningen av en offentlig byggnad vid ett offentligt stadsrum där studenten penetrerar byggnadens relation till plats och kontext samt byggnadens funktionella, konstruktiva och estetiskt/kulturella egenskaper. Kursen innehåller också moment kring tillgänglighet för personer med funktionshinder, färglära, bärverk och installationsteknik samt övningar i AutoCad och Illustrator.

Litteratur
Kurskompendium i Arkitektur, baskurs D

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Delprov 1.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: Övningar kring stadens offentliga rum, tillgänglighet, konstruktiva bärverk samt programbeskrivning för offentlig byggnad. Övningar i programmet Illustrator.

Kod: 0203. Benämning: Workshop.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar. 80% närvaro på föreläsningar och schemalagd assistenttid. Delmomentet omfattar: Varje ateljé bedriver en specifik workshop/studieresa med inriktning på ett för läsperiod 2 relevant tema.

Kod: 0303. Benämning: Delprov 2.
Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar, seminarier och portfölj. Godkänt resultat på tentamen. 80% närvaro på föreläsningar, schemalagd assistenttid och mediaundervisning. Delmomentet omfattar: Genomförande av offentlig byggnad inklusive konstruktionsdetaljer och presentationer. Särskilda undervisningsmoment kring installationer, färg, AutoCad.