Kursplan för kalenderåret 2005
RURALA VATTENVVR140
Rural waters

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Universitetslektor Rolf Larsson, Teknisk vattenresurslära. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), obligatoriska inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges på engelska. Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges.

Mål
Kursens syfte är att öka studenternas förståelse för de hydrologiska processerna och ge förmåga att beräkna nederbördsgenererade flöden. Studenterna skall lära sig använda matematiska avrinningsmodeller som redskap för översvämningsberäkningar och för dimensionering av tekniska anläggningar.

Innehåll
De hydrologiska processerna: regn, avdunstning, rörelse i omättad zon, grundvattenströmning, avrinning. Specialhydrologi: snö, is, sjöar. Modellbegreppet, numeriska avrinningsmodeller. Inlämningsuppgifter omfattar seminarieuppsats, arbete med rural avrinningsmodell och routing genom sjö/reservoar.

Litteratur
Ward & Robinson: Principles of Hydrology. McGrawHill 1990. ISBN 0077072049.