Kursplan för kalenderåret 2005
INTERNATIONELLA VATTENFRÅGORVVR130
International Water Issues

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Universitetslektor Linus Zhang, Teknisk vattenresurslära. Rekommenderade förkunskaper: VVR110 eller VVR015. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen plus ett projektarbete. Övrigt: Kursen kommer till en stor del att baseras på aktuella, internationella forskningsprojekt vid avdelningen. Även något/några projekt från VA-teknik, Teknisk Geologi, Limnologi. Kursen ges på engelska. Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges.

Mål
Syftet med kursen är att förbereda studenterna för arbete med vattenfrågor utomlands (främst i U-land).

Delmålen är att studenten efter att ha gått kursen skall

Innehåll
Internationella vattenfrågor: Översvämning, torka, dricksvatten, vattenhygien, föroreningar, vattenresursplanering. Dessa frågor/problem skall belysas med tonvikt på naturvetenskapliga/tekniska aspekter, men även med hänsyn till andra faktorer.

Icke-tekniska aspekter: Internationella organisationer, vattenrelaterat bistånd, vattenfrågornas politik och administration.

Projekt/Fallstudier relaterade till aktuella, internationella forskningsprojekt.

Litteratur
Principles of Water Resources: History, Development Management and Policy. By Cech, Thomas V.
Wiley, UK, 2002 ISBN 0471438618.