Kursplan för kalenderåret 2005
STRÖMNINGSLÄRAVVR120
Fluid Mechanics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Universitetslektor Joakim Malm, Teknisk vattenresurslära. Förkunskapskrav: FMA410 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys, KTM031 Teknisk modellering I, FAF107 Energi och Miljöfysik, VVR111 Hydrologi och akvatisk ekologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://aqua.tvrl.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att studenterna skall få de grundläggande kunskaperna inom strömningslära som erfordras för analys och problemlösning inom de områden med vattenanknytning som en ekosystemtekniker kan komma i kontakt med. Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna tillämpa kunskaper inom strömningslära på problem inom vattenresurser, vattenvård och vattenförsörjning.

Innehåll
Vätskors egenskaper (spec. vatten): densitet, viskositet, ytspänning m.m. Hydrostatik: samband tryck/densitet/nivå, tryckkrafter. Grundläggande begrepp: stationär och icke-stationär strömning, strömlinjer, laminär/turbulent strömning m.m. Grundläggande ekvationer: kontinuitetsekvationen, energiekvationen, rörelsemängdslagen. Strömning kring kroppar. Tillämpningar: rörströmning, pumpar, kanaler och vattendrag. Mätmetoder: tryck, hastighet, flöde.

Litteratur
Hamill L., Understanding hydraulics, 2nd ed., Palgrave, 2001.
J. Malm and Larsson R., Hydraulics examples, Dept. of Water Resources Engineering, Lund University.
Visst kompletterande material.