Kursplan för kalenderåret 2005
BANTEKNIK FÖR INGENJÖRERVVB661
Track and Permanent Way for Engineers

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Lärare LTH ingenjörshögskolan, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och fullföljda laborationer. Övrigt: Obligatoriskt deltagande i studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Efter kursen skall studenterna ha grundläggande kunskaper om

- banans konstruktion, utformning och funktion samt om de anläggningar som finns i anslutning till banan

- spårgeometriska grundbegrepp samt kunna tillämpa och dimensionera geometrin efter dessa normer och regler

- sambandet mellan fordon och bana och de krafter som därigenom uppstår

- på vilket sätt och efter vilka principer BV sköter och underhåller sina spåranläggningar

- vad man bör tänka på och vilka hänsyn som måste tas för att samordningen med andra teknikslag skall fungera

Innehåll
· Banans konstruktion – banunderbyggnad

· Banans konstruktion – banöverbyggnad

· Banans omgivning

· Spårets geometri

· Samverkan fordon – bana

· Ban- och spårunderhåll

· Tekniksamordning – ban, el, signal, tele

Litteratur
Kurspärm ”Banteknik för ingenjörer”, Avd. för banteknik, Banskolan.