Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGANDE AV VÄGAR OCH GATOR. VÄGBYGGNAD, FORTSÄTTNINGSKURS 2VVB070
Pavement Design and Construction, Advanced Course 2

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.adj. Ebrahim Parhamifar, Vägbyggnad. Rekommenderade förkunskaper: VVB026 Vägbyggnad FK1 eller VTI355 Väg- och gatuteknik. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete samt deltagande i studiebesök, laborationer och fältövningar. Övrigt: I undervisningen används Projektbaserat projektarbete. Minst 15 deltagare erfordras för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.tft.lth.se/vagbygg/roadconstr2.htm.

Mål
I kursen förmedlas fördjupade kunskaper inom dimensionering, utförande av väg- och gatubyggnadsarbeten och produktionsplanering.

Innehåll
Metoder för planering, dimensionering och genomförande av väg- och gatuobjekt, med tillämpning på svenska och internationella förhållanden. Tidplan. Personal och maskiner. Markundersökning. Dimensioneringsprinciper. Beräkning av spänningar och töjningar i vägkroppen. Materialval och transport. Logistik. Kvalitetskontrollarbete. Statistisk acceptanskontroll. Mätmetoder från terrass till färdig yta. Packningsarbeten. Arbetsmiljö vid olika faser av arbeten. Gatubyggnad och vägbyggnad, skillnader och likheter. GIS. GPS. Kostnadsanalyser. Beräknade och faktiska kostnader.

Litteratur
Utdrag ur anvisningar om vägbyggnad, ATB VÄG. Modeling Flexible Pavement Response, Per Ullidtz, 1998. Föreläsningsanteckningar.